Spoločnosť JaHan s. r. o., internetový predajca včelárskych potrieb na webovej stránke: ivcelarskepotreby.sk (ďalej ako „Poskytovateľ záruky“) so sídlom Praha 4, Česká republika, IČO: 24816191, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, Registračné č.: AZ C 176911, zastúpená konateľom: Jiří Jansa, predkladá svojím zákazníkom v zmysle Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorá sa uplatňuje len na hmotné hnuteľné predmety, ktoré sú tovarom (ďalej len „Smernica“), Zákona č. 89/2012 Zb. Nového občianskeho zákonníka ČR (ďalej len „ObZ“), nasledujúce

Prehlásenie o obchodnej záruke

Poskytovateľ záruky v zmysle ust. § 2114 ObZ garantuje svojím zákazníkom - spotrebiteľom, ktorí uzavreli kúpnu zmluvu v období od 01. 01. 2002 záruku kvality na tovar po dobu 2 rokov a podľa podmienok obchodnej záruky, uvedených v tomto prehlásení.

Ak sa predajca a spotrebiteľ dohodnú na inej dobe, ako je doba uvedená na obale, napr. výrobkov na kŕmenie včiel, rozhodujúca je dohoda predajcu a spotrebiteľa.

Vymedzenie pojmov v zmysle Článku 2 Smernice

 1. Tovar je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet, mal by spĺňať požiadavky, na ktorých sa v kúpnej zmluve dohodli predávajúci a spotrebiteľ. Takéto požiadavky sa vzťahujú aj na kvantitu, kvalitu, druh a opis tovaru, jeho vhodnosť na konkrétny účel, ako aj na dodanie tovaru s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi. V zmysle Článku 6 Smernice musí tovar spĺňať subjektívne požiadavky súladu a v zmysle Článku 7 Smernice objektívne požiadavky súladu už v čase jeho dodania spotrebiteľovi. Nesúlad môže vyplývať aj z nesprávnej inštalácie tovaru, ak:
  » je inštalácia súčasťou kúpnej zmluvy a uskutočnil ju predávajúci, alebo sa uskutočnila na jeho zodpovednosť, alebo
  » inštaláciu, ktorú mal vykonať spotrebiteľ, spotrebiteľ vykonal a nesprávna inštalácia bola dôsledkom nedostatkov v návode na inštaláciu, ktorý poskytol predajca.

 2. Funkčnosť je schopnosť tovaru plniť svoje funkcie s ohľadom na jeho účel.

 3. Obchodná záruka je akýkoľvek záväzok predávajúceho alebo výrobcu voči spotrebiteľovi nad rámec zákonnej povinnosti predávajúceho poskytnúť záruku, vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú cenu, alebo vymeniť, alebo opraviť tovar, alebo zariadiť jeho servis, ak tovar nezodpovedá údajom, alebo akýmkoľvek iným požiadavkám, ktoré nie sú súčasťou zákonnej záruky.

 4. Životnosť je schopnosť tovaru zachovať si požadované funkcie a výkonnosť počas bežného používania.

Podmienky obchodnej záruky

 1. V zmysle ust. § 2115 ObZ záručná doba na obchodnú záruku začína plynúť
  » od odovzdania tovaru kupujúcemu;
  » ak bol tovar odoslaný na základe zmluvy, začína plynúť od doručenia predmetu na miesto určenia;
  » v prípade, že zakúpený tovar má uviesť do prevádzky niekto iný, ako predávajúci, 2 ročná záručná doba začína plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky;
  » ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol potrebnú súčinnosť na vykonanie služby, lehota na počítanie 2- ročnej záručnej doby začína plynúť dňom, kedy tovar prevzal.

 2. Územný rozsah obchodnej záruky je v rámci Slovenskej republiky.

 3. Ak sa na zakúpenom tovare počas obdobia 2 rokov odo dňa v jednom v ods. 1. z uvedených prípadov vyskytne kaz, chyba, poškodenie, poskytneme vám v rámci obchodnej záruky podľa nášho vlastného uváženia jednu z nasledujúcich služieb:
  » bezplatnú oprava tovaru, resp.
  » bezplatnú výmenu tovaru za ekvivalentný tovar.
  Dôležité upozornenie: Obchodná záruka Vás neobmedzuje v uplatnení nároku na zákonnú záruku, ktorú ustanovuje Zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník ČR v prípade kazov, chýb, poškodení voči predajcovi a máte právo ju využiť bezplatne. Práva z chybného plnenia v zmysle ObZ voči nám zostávajú týmto Prehlásením o obchodnej záruke nedotknuté.

 4. Na oznámenie kazu, chyby, poškodenia a na uplatnenie práva z chybného plnenia, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2172 a 2173 ObZ.

 5. V prípade poškodenia tovaru sa obchodná záruka nevzťahuje na:
  » bežné opotrebenie;
  » nesprávne alebo nevhodné zaobchádzanie;
  » nedodržanie akýchkoľvek bezpečnostných opatrení;
  » použitie sily (napr. údery);
  » pokusy o svojpomocnú opravu;
  » poveternostné vplyvy (teplo, vlhkosť atď.).

 6. Predpokladom pre uplatnenie reklamácie na tovar s obchodnou zárukou, je preskúmanie kazového, poškodeného tovaru, ktorý nám pošlete na adresu, uvedenú v tomto prehlásení. Dbajte na to, aby sa tovar pri preprave nepoškodil, bezpečne ho prosím, zabaľte. K tovaru priložte kópiu faktúry, aby sme mohli skontrolovať, či bola dodržaná 2- ročná doba. Bez kópie faktúry môžeme reklamáciu zamietnuť. Tovar môžete priniesť aj osobne. V prípade oprávnených reklamácií vám nevzniknú žiadne náklady na dopravu, uhradíme vám všetky náklady spojené so zaslaním tovaru k nám.

 7. Tovar s obchodnou zárukou vybavíme bezplatne. Poskytovateľ záruky uhradí prípadné náklady na dopravu. Ak je potrebné tovar demontovať za poplatok, aby ho bolo možné poslať, Poskytovateľovi záruky znáša aj náklady potrebné na demontáž.

V prípade uplatnenie obchodnej záruky kontaktujte, prosím Poskytovateľa záruky na adrese kamenného obchodu:

Včelařské potřeby Jahan s. r. o.
Újezd pod Troskami 65,
CZ - 512 63 Újezd pod Troskami
Tel.: +420 737 440 616
Česká republika.
E-Mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. nebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vypracované: v auguste 2022