Späť na: Etikety na med

Odstraňovač etikiet na poháre s medom - 200 ml

16,69 €
bez DPH: 13,91 €

Dostupnost:
Kód tovaru: 6541
Vysoko účinná zmes rozpúšťadiel na rýchle odstránenie samolepiacich papierových etikiet a lepkavých zvyškov bez poškriabania a namáhavého čistenia.

Odstraňovač etikiet na poháre s medom - 200 ml

Vysoko účinná zmes rozpúšťadiel na rýchle odstránenie samolepiacich papierových etikiet a lepkavých zvyškov bez poškriabania a namáhavého čistenia. NSF uvedené pre potravinársky priemysel. Dodávané s rozprašovacou trubicou a dávkovacou kefkou. 200 ml rozprašovač

Upozornenie na nebezpečenstvo:
Extrémne horľavý aerosól
Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní môže prasknúť
Spôsobuje podráždenie kože
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
Spôsobuje vážne podráždenie očí
Môže spôsobiť ospalosť a závraty
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné inštrukcie:
Udržujte mimo dosahu detí.
Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcimi povrchmi. Nefajčite.
Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iného zdroja zapálenia.
Nádoba pod tlakom: Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití
Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pary/aerosólov.
Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore.
Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad 50 °C.
Obsah/nádoba v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi
likvidácia zásob.

Naposledy navštívené

Odstraňovač etikiet na poháre s medom - 200 mlOdstraňovač etikiet na poháre s medom - 200 ml
16,69 €

Dostupnost: