Späť na: Chov a výmena matiek

Lepidlo na opalitové značky - Šelakové - 2 ml

1,81 €
bez DPH: 1,51 €

Dostupnost: skladem
Kód tovaru: H4790
Lepidlo na opalitové značky na označenie včelej matky na báze šelaku. Farebné značky na včelie matky sa lepí na hruď matiek. Šelak je prírodná živica, bez zápachu. Pokiaľ by lepidlo zhustlo, dá sa nariediť liehom.

Lepidlo na opalitové značky - Šelakové - 2 ml

Lepidlo na opalitové značky na označenie včelej matky na báze šelaku. Farebné značky na včelie matky sa lepí na hruď matiek. Šelak je prírodná živica, bez zápachu. Pokiaľ by lepidlo zhustlo, dá sa nariediť liehom.

Upozornenie na nebezpečenstvo:
H226 Horľavá kvapalina.
H315 Dráždi kožu.
H317 môže spôsobiť alergické reakcie na koži.

Bezpečnostné inštrukcie:
Všetky kontaminované oblečenie okamžite vyzlečte. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.
Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ak problémy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení vyhľadajte lekára.
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Pokiaľ je to možné, vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. navštívte lekára.

Naposledy navštívené

Lepidlo na opalitové značky - Šelakové - 2 ml
1,81 €

Dostupnost: skladem