Späť na: Chov a výmena matiek

Lepidlo na opalitové značky - Syntetická živica - 2 ml

1,42 €
bez DPH: 1,19 €

Dostupnost: skladem
Kód tovaru: H4789
Lepidlo na opalitové značky na označenie včelej matky na báze Syntetickej živice. Farebné značky na včelie matky sa lepí na hruď matiek.

Lepidlo na opalitové značky - Syntetická živica - 2 ml

Lepidlo na opalitové značky na označenie včelej matky na báze Syntetickej živice. Farebné značky na včelie matky sa lepí na hruď matiek.

Upozornenie na nebezpečenstvo:
H226 Horľavá kvapalina.
H315 Dráždi kožu.
H317 môže spôsobiť alergické reakcie na koži.

Bezpečnostné inštrukcie:
Všetky kontaminované oblečenie okamžite vyzlečte. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.
Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ak problémy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení vyhľadajte lekára.
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Pokiaľ je to možné, vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. navštívte lekára.

Naposledy navštívené

Lepidlo na opalitové značky - Syntetická živica - 2 ml
1,42 €

Dostupnost: skladem