Späť na: Liečivá

Kyselina šťaveľová - dihydrát 1 kg

12,29 €
bez DPH: 10,24 €

Dostupnost: skladem
Kód tovaru: 0589
Kyselina šťaveľová C2H2O4. Jedná sa o bielu kryštalickú látku.

Kyselina šťaveľová - 99,5% - 1 kg


Kyselina šťaveľová C2H2O4. Ide o bielu kryštalickú látku. Teplota sublimácie 157 °C. Kyselina šťaveľová je organická kyselina. Je obsiahnutá prakticky vo všetkom ovocí a zelenine a spôsobuje ich kyslosť. Kyselina šťaveľová sa za tepla rozkladá na kyselinu mravčiu a oxid uhoľnatý.

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ 99,5 %

Identifikácia nebezpečnosti:
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č.1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Akútna toxicita, Kožné (Kategória 4)
Akútna toxicita, Orálne (Kategória 4)
Klasifikácia podľa smerníc EÚ 67/548/EHS alebo 1999/45/ES
Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

Popis prvej pomoci
Všeobecné pokyny
Konzultujte s lekárom. Ošetrujúcemu lekárovi predložte túto kartu bezpečnostných údajov.
Pri vdýchnutí
Pri nadýchaní dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý nedýcha, robte umelé
dýchanie. Konzultujte s lekárom.
Pri styku s pokožkou
Zasiahnutý odev a obuv ihneď odložte. Umývajte mydlom a veľkým množstvom vody. Konzultujte s lekárom.
Pri styku s očami
Najmenej 15 minút starostlivo vyplachujte veľkým množstvom vody a konzultujte s lekárom.
Pri požití
NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Osobám v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústami. Vypláchnite ústa vodou.
Konzultujte s lekárom.
Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Podľa našich najlepších znalostí neboli chemické, fyzikálne a toxikologické vlastnosti úplne preskúmané.
Sú potrebné údaje o neodkladnom lekárskom ošetrení a špeciálnom liečení
dáta neudané

Pokyny pre zaobchádzanie a skladovanie:
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Zabráňte vzniku prachu a aerosólu.
Pri vzniku prachu nutné zaistiť primerané vetranie. Bežné opatrenia protipožiarnej ochrany.
Podmienky pre bezpečné skladovanie vrátane nezlučiteľnosti
Skladujte na chladnom mieste. Nádoby skladujte dobre uzavreté na suchom, dobre vetranom mieste.
hygroskopická látka
Špecifické konečné / špecifická konečná použitý

Fyzikálne a chemické vlastnosti:
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
a) Vzhľad Forma: kryštalický
Farba: bezfarebný
b) Zápach dáta neudané
c) Prahová hodnota zápachu dáta neudaná
d) pH 1 pri 126,1 g/l pri 25 °C
e) Bod topenia/bod tuhnutia Bod topenia/rozmedzie bodu topenia: 104 - 106 °C
f) Počiatočný bod varu a rozmedzie bodu varu dáta neudané
g) Bod vzplanutia dátumy neudané
h) Rýchlosť odparovania dáta neudaná
i) Horľavosť (pevné látky, plyny) údaje neudané
j) Horné/dolné medze zápalnosti alebo medze výbušnosti údaje neudané
k) Tlak pary < 0,01 hPa pri 20 °C
l) Hustota pary dáta neudaná
m) Pomerná hustota dáta neudaná
n) Rozpustnosť vo vode cca.126,1 g/l pri 20 °C
o) Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda log POW: -0,81
p) Teplota samovznietenia dátumu neudaná
q) Teplota rozkladu dátumu neudaná
r) Viskozita dáta neudané
s) Výbušné vlastnosti dáta neudané

Toxikologické informácie:
Akútna toxicita
LD50, orálne, potkan (mg.kg-1): krysa 7500
Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Koža - králik - Slabé dráždenie pokožky
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Oči - králik - Silné dráždenie očí
Respiračná alebo kožná senzibilizácia
dáta neudané
Mutagenita v zárodočných bunkách
Genotoxicite in vitro - Nie je mutagénny podľa Amesovho testu.
Histidínový zvrat (Amesov test)
Karcinogenita
IARC: Žiadna zo zložiek obsiahnutých v tomto produkte nebola IARC identifikovaná pri hladinách väčších
alebo rovných 0,1% ako pravdepodobný, možný alebo potvrdený karcinogén.
Toxicita pre reprodukciu
Možné riziko vrodenej malformácie plodu.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia
dáta neudané
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia
dáta neudané
Aspiračná nebezpečnosť
dáta neudané
Možné ovplyvnenie zdravia
Vdýchnutie Môže mať škodlivé účinky pri vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích
ciest.
Požitie Škodlivý po požití.
Koža Škodlivý pri absorpcii cez kožu. Môže spôsobiť podráždenie kože.
Oči Môže spôsobiť podráždenie očí.
Príznaky a symptómy expozície
Podľa našich najlepších znalostí neboli chemické, fyzikálne a toxikologické vlastnosti úplne preskúmané.
Ďalšie informácie
RTECS: dáta neudané

Toxicita
Toxicita pre ryby LC50 - Leuciscus idus (Jaseň zlatý) - 160 mg/l - 48 h
Toxicita pre dafnie a iné vodné bezstavovce.
EC50 - Daphnia magna (perloočka veľká) - 137 mg/l - 48 h
Perzistencia a rozložiteľnosť
Biologická
odbúrateľnosť
Bioakumulačný potenciál
dáta neudané
Mobilita v pôde
dáta neudané
Posúdenie perzistentných bioakumulatívnych a toxických (PBT) a vysoko perzistentných a vysoko
bioakumulatívnych (vPvB) látok
dáta neudané
Iné nepriaznivé účinky
dáta neudané

Naposledy navštívené

Kyselina šťaveľová - dihydrát 1 kgKyselina šťaveľová - dihydrát 1 kg
12,29 €

Dostupnost: skladem