Späť na: Liečivá

Plnič kyselín - Nassenheider

9,01 €
bez DPH: 7,51 €

Dostupnost: skladem
Kód tovaru: 7379
Plnič. Jednoduchý plastový plnič prchavých látok a rôznych druhov voľnopredajných kyselín.

Plnič

Plnič prchavých látok (vhodný aj na plnenie kyseliny mravčej) . Kyselina mravčia je nebezpečná látka, preto odporúčame pri plnení kyseliny aj iných látok použiť tento plnič kyseliny.

Upozorňujeme, že používať kyselinu mravčiu na liečenie včiel v SR nie je povolené, preto sa prosím tomuto spôsobu liečby vyvarujte! Pokiaľ ste náš zákazník včeláriaci na území Nemecka či Poľska, potom je možné tento plnič s výhodou použiť ako plnič kyseliny mravčej!

Pred použitím sa vždy uistite, že látka, ktorú chcete plničom aplikovať je vhodná na styk s plastom!

Kyselina mravčia spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Po manipulácii dôkladne umyte vodou a mydlom.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. VDÝCHNUTIE: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Rozmery: 17 x 7,5 cm a obsah 500 ml.

Naposledy navštívené

Plnič kyselín - NassenheiderPlnič kyselín - Nassenheider
9,01 €

Dostupnost: skladem