Späť na: Včelárske potreby

Sírna svieca na vysierovanie 700 g

4,18 €
bez DPH: 3,49 €

Dostupnost: skladem
Kód tovaru: 0608
Sírna svieca na dezinfekciu vysierovaním nadstavkov, súší a ďalšieho včelárskeho vybavenia vrátane spracovateľských priestorov, skladových priestorov na potravinárske účely atď.

Sírna svieca na vysierovanie 700 g

Sírna svieca na dezinfekciu vysierovaním nadstavkov, súší a ďalšieho včelárskeho vybavenia vrátane spracovateľských priestorov, skladových priestorov na potravinárske účely atď. Používajú sa aj na sírenie pivníc na víno, lisovní, skladov na zemiaky, sklady na ovocie. Použitie spočíva v ich zapálení v určitom priestore, čím vzniká oxid siričitý, ktorý ničí mikroorganizmy. Sviece pri horení tečie, preto je nutné uloženie do nehorľavej nádoby na zachytenie síry. Jedna svieca je na vyšírenie priestoru asi 10 – 15 m³.

Miestnosť pred sírením úplne vypratajte. Miestnosť alebo priestor po zapálení sviece ihneď opustite a čo najlepšie uzavrite. Časové obdobie potrebné na účinok: 2 - 4 hodiny. Po 4 hodinách miestnosť dôkladne vyvetrajte.

Horením sa uvoľňuje oxid siričitý, toxický plyn, CAS 7446-09-5.

Síra (chemická značka S, po latinsky Sulphur) je nekovový chemický prvok žltej farby, pomerne hojne zastúpený v prírode. Patrí do skupiny chalkogénov. Síra bola známa už v dávnoveku a napr. v starovekej Číne slúžila ako jedna zo zložiek pušného prachu. Ako súčasť rôznych výbušnín a zábavnej pyrotechniky sa síra používa dodnes, aj keď po vynáleze dynamitu význam týchto zmesí značne poklesol. V chemickom priemysle sa elementárna síra používa predovšetkým na vulkanizáciu kaučuku. Množstvo síry pridanej do zmesi potom určuje tvrdosť získaného produktu. Ďalej je elementárna síra základnou surovinou na výrobu kyseliny sírovej.
Síra je významnou zložkou rôznych fungicídov, teda prostriedkov pôsobiacich proti rastu húb a plesní. Sírenie pivníc i sudov na uchovávanie vína či piva efektívne bráni množeniu nežiaducich plesní a mikroorganizmov.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie
H315 Dráždi kožu.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P332+P313 Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Naposledy navštívené

Sírna svieca na vysierovanie 700 g
4,18 €

Dostupnost: skladem